Mia Rogersdotter Gran

Information
- Works
- Installation view
- Texts etc.

MIA
KAROLINA 

ROGERSDOTTER
GRAN
- Works 

Installation view
- Texts + etc
CV+Bio


email    >>
miarogersdotter
(a)
gmail. com

Granit / Granite (ongoing)


SV
Detta är ett pågående projekt som jag gör tillsammans med Simon Gran Danielsson och som handlar om Stenhuggarindustrihistorian i Bohuslän. Projektet kommer ta formen i en utställning där vi tillsammans arbetar med olika material för tolka och gestalta platsernas historia.  

Genom fältstudier av områden  där stenrbrotten funnits och de samhällen som vuxit upp runt dem, vill vi bland annat samla in skrotsten som blivit över efter  ingreppen i bergen (material som bär den fysiska historien i sig) men även jobba med fotografiet genom att väva samman samtidabilder med arkivmaterial för att se hur landskapets förändringar skett över en längre tid. 

Den Bohusländska stenindustrins historia är intressant som en del av ett landskap i en ekonomisk förändring. Under industrins början var granitens största värde som huggen sten, parallellt med utvecklingen av stenbrotten pågick sociala kamper för arbetarnas rättigheter och arbetsvillkor. Medan det numera är i den orörda graniten i form av klippor vid hav och privata tomter som värdet finns. Värdeförskjutning av marken dränerar samhällena på bofasta något som  skapar ekonomiska ojämlikheter. 

ENG
This is an ongoing project that I am doing together with Simon Gran Danielsson and which deals with the history of stone-cutting industry in Bohuslän. We plan to work in the project with different materials. By visiting the places where the quarries existed and the communities that grew up around them, we want to collect scrap stones left over due to the interventions in the mountains (materials that carry the physical history in them) but also work with photography by weaving combine contemporary images with archival material to see how the landscape has changed over a longer period of time.

The history of the Bohusland stone industry is interesting as part of a landscape in economic change. During the beginning of the industry, granite's greatest value was as cut stone, parallel to the development of the quarries, there were social struggles for workers' rights and working conditions. Whereas nowadays it is in the untouched granite in the form of cliffs by the sea and private plots that the value is found. Value displacement of the land drains the communities of housing something that creates economic inequalities.Bohus Malmön, 2023

.         

Stenbrottet, Ursviken Fågelviken (t.h. januari 2023 / t.v. april 1987)