Mia Rogersdotter Gran

Information
- Works
- Installation view
- Texts etc.

MIA
KAROLINA 

ROGERSDOTTER
GRAN
- Works 

Installation view
- Texts + etc
CV+Bio


email    >>
miarogersdotter
(a)
gmail. com

ARKIVET


2019/2023

fotografier i lådor
SV
Verket “Arkivet” är inspirererat av Hanna Resvoll Holmsens fotografiska arkiv som finns bevarat på Nasjonalbiblioteket i Oslo. I åtta arkivlådor har fotografier från en fältresa på Varangerhalvön 2019 sorterats. Här ska alla bilder som jag tog med min digitala systemkamera finnas utskrivna och bevarade för framtiden, de är sorterade efter plats och består av motiv på både natur och stad som personliga bilder på min familj. 

Tanken med verket kom under 2023 då jag jobbade med separatutställningen I tidens løp till Umeå Konsthall. Mitt möte med Hanna Resvoll Holmsen skedde på Varangerhalvön och det var med material från en fältresa 2019 som jag arbetade med hennes bilder och mina bilder tillsammans. Tanken på vad jag själv lämnar till eftervärlden kom. I vanliga fall fotograferar jag analogt, med just detta i tanken, en analog bild är materiellt och taktilt. Att jag fotograferade digitalt under denna resa var främst för att den genomfördes med mina barn, varav av en var 5 månader. 

Arkivet presenteras på bord med lådorna öppna. Man är välkommen att bläddra bland bilderna själv. 


Hanna Resvoll Holmsen (Norge, 1873-1943) var ofta ute själv på fältresor för att studera arktiska växter. Under två somrar tältade hon  på Svalbard. Hon reste dit med ett forskningsfartyg som släppte av henne på en strand, så var hon där tills hösten kom och hon blev hämtad igen. Hon hade oftast med sig en kamera på sina resor och fotograferade flitigt. Fotografiet skulle följa henne under hela hennes yrkesverksamma karriär och i Norge anses hon som en pionjär inom tidig färgfotografi.

När jag 2021 hittar  en gammal anteckningsbok från 2014 med noteringen: ‘Jag drömde att jag var Hanna Resvoll Holmsen’  minns jag plötsligt den kvinnliga botanist som tidigt 1900-tal bröt mot normer och förväntningar i både sitt yrkesliv och privatliv. 2014 spenderade jag 6 månader i Tromsø, Norge. Det var då jag bestämt gick till Polarbiblioteket för att ta reda på hur många kvinnliga polaräventyrare det fanns i historien. Det var där jag läste om Hanna Resvoll Holmsen för första gången. Sju år senare har Resvoll Holmsens fotografier digitaliserat genom Norges Nationalbibliotek. När jag genom informationen i arkivet förstår att vi varit på Varangerhalvön med 110 års mellanrum, 1909 och 2019, ser jag att vi besökt samma platser. Projektet handlar om vårt gemensamma intresse för naturen, växterna och plats. Jag väver samman våra gemensamma kontaktytor, vår nyfiken på vår omgivningen - som yrkeskvinnor , som forskare och som mödrar.
 


ENG
The work "Archive" is inspired by Hanna Resvoll Holmsen's photographic archive, which is preserved at the National Library in Oslo. In eight archive boxes, photographs from a field trip on the Varanger Peninsula in 2019 have been sorted. Here, all the pictures that I took with my digital system camera should be printed and preserved for the future, they are sorted by place and consist of motifs of both nature and the city as personal pictures of my family.

The idea for the work came in 2023 when I was working on the solo exhibition I tidens løp at Umeå Konsthall. My meeting with Hanna Resvoll Holmsen took place on the Varanger Peninsula and it was with material from a field trip in 2019 that I worked with her pictures and my pictures together. The thought of what I myself leave to posterity came. Normally I photograph analog, with this in mind, an analog image is material and tactile. The fact that I photographed digitally during this trip was mainly because it was carried out with my children, one of whom was 5 months old.

The archive is presented on a table with the drawers open. You are welcome to browse through the pictures yourself.
 

Hanna Resvoll Holmsen (Norway, 1873-1943) was often out by herself on field trips to study arctic plants. For two summers she camped on Svalbard. She traveled there with a research ship that dropped her off on a beach, so she was there until fall came and she was picked up again. She usually took a camera with her on her travels and photographed extensively. The photograph would follow her throughout her professional career and in Norway she is considered a pioneer in early color photography.
When in 2021 I find an old notebook from 2014 with the note: 'I dreamed that I was Hanna Resvoll Holmsen', I suddenly remember the female botanist who in the early 20th century broke norms and expectations in both her professional life and private life. In 2014 I spent 6 months in Tromsø, Norway. That's when I decided to go to the Polar Library to find out how many female polar adventurers there were in history. It was there that I read about Hanna Resvoll Holmsen for the first time. Seven years later, Resvoll Holmsen's photographs have been digitized by Norway's National Library. When I understand through the information in the archive that we were on the Varanger Peninsula 110 years apart, in 1909 and 2019, I see that we visited the same places. The project is about our common interest in nature, plants and place. I weave together our common areas of contact, our curiosity about our surroundings - as professional women, as researchers and as mothers.

Utvalda bilder ur lådorna / Selected images from the boxes