Älven / The River

Det är 100 år sedan vattenkraften introducerades - som en räddning på vår nya stora energiförbrukning. Luleälv var en av de första älvar som byggdes ut och därmed förändrade ett landskap - Vårfloderna uteblev, dalar blev dränkta av uppdämningarna. Rogersdotters arbete balanserar mellan det dokumentära och det konstnärliga - hon tittar på hur det ser ut idag - försöker hitta spår av natur. Titeln, Älven, berättar att det handlar om EN älv men också alla älvar. Det är ett fotografiskt orienterat arbete där hon följt älven, från norr till söder, väst till öst: från fjällen till dess tillrinning i Bottenviken. Hon undersöker landskapet där vattenkraftens konsekvenser går hand i hand med de storslagna vyerna av berg och urskog som ännu står kvar.


I gallerirummet presenteras den resa som Rogersdotter under sommaren 2018 genomförde längs älven. Hon började vid Áhkájávrre för att sedan fortsätta längs älvens snirkliga väg till utmynningen i Luleå. På Galleri Syster presenteras den process som i slutet av 2019 ska bli en självpublicerad fotobok - printar och arbetsbilder blir tillsammans med böcker och researchmaterial en mosaik där den svåra frågan kring vattenkraftens vara eller icke vara möter den romantiska blicken på älvdalen.


Arbetet har kunnat genomföras tack vare Hasselblad Stiftelsen, KC Nord och Längmanska kulturfonden. 


/
It is 100 years since hydropower was introduced - as a rescue on our new large energy consumption. Luleälv was one of the first rivers to be expanded and thus 
changed a landscape - the spring rivers did not occur, valleys were submerged by the dams. Rogersdotter's work balances between the documentary and the artistic 
- she looks at how it looks today - trying to find traces of nature. The title, Älven, tells us that it is about a river but also all rivers. It is a photographically 
oriented work where she followed the river, from north to south, west to east: from the mountains to its inflow into the Gulf of Bothnia. She examines the landscape, 
where the consequences of hydropower go hand in hand with the magnificent views of mountains and virgin forests that remain.
In the gallery room is presented the journey that Rogersdotter made during the summer of 2018 along the river. She started at Áhkájávrre and then continued along the river's winding road to the estuary in Luleå. At Galleri Syster, the process that will be a self-published photo book at the end of 2019 will be presented, together with books and research material will be a mosaic where the difficult issue of being or not being in the water meets the romantic look at the river valley
The work has been carried out thanks to the Hasselblad Foundation, KC Nord and Längmanska kulturfonden. .            
.